Informácie - kamerový systém

  • Účel spracovania: ochrana majetku spoločnosti kamerovým systémom
  • Zoznam osobných údajov: videozáznam osoby alebo vozidla
  • Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa
  • Oprávnený záujem: ochrana majetku spoločnosti a ochrana pred neoprávneným vniknutím do objektu spoločnosti
  • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou
  • Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
  • Doba uchovávania osobných údajov: Maximálne 30 dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Maximálne však 1 rok.
  • Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
  • Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z..