Informácia - Nákupná karta COOP Jednota

Pre všetkých  zákazníkov, ktorí používajú našu nákupnú kartu COOP Jednota sme pripravili informáciu o spracúvaní ich osobných údajov. Ich ochrana bola a je vždy pre nás úplná samozrejmosť a dôležitá povinnosť. Chceme Vám týmto poskytnúť informácie v zmysle  § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prečítajte si, prosíme, nižšie uvedené informácie, ktoré sme koncipovali tak, aby boli pre Vás prehľadné a praktické. Všetky informácie ohľadom tejto problematiky nájdete aj na našej webovej stránke www.coopcadca.sk

 1. Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Palárikova 87, 022 01 Čadca
IČO: 00168947

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby 

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

 1. Osobné údaje ktoré spracúvame, právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Za účelom zabezpečenia vernostného programu, evidencie držiteľov nákupnej karty a sledovanie výšky ich nákupov pre následný výpočet zľavy za predchádzajúce obdobie spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
Titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia , číslo telefónu a e-mail.
Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas, podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 1. Identifikácia príjemcu a prístupu k osobným údajom

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vrátane informácie o výške zľavy, ktorá Vám prináleží za predchádzajúce  obdobie z nákupov realizovaných v sieti predajní COOP Jednota Čadca, SD poskytujeme ďalej družstvu, ktorému tiež  poskytujete súhlas so spracovaním osobných údajov na tlačive Žiadosti o vydanie Nákupnej karty COOP Jednota a to COOP Jednota Slovensko, SD,  Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35697547.
Iným príjemcom ich my neposkytujeme ani nezamýšľame tieto preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 1. Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje uchovávame po dobu platnosti Vašej Nákupnej karty COOP Jednota. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek zrušiť postupom uvedeným  v čl. 6 tejto informácie. Po zrušení súhlasu sú osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidované a vymazané. Nie je možné vymazať údaje o výške Vášho nákupu, nakoľko tento môže byť predmetom kontroly zo strany daňových orgánov z hľadiska správnosti údajov v účtovníctve prevádzkovateľa. Výšku nákupov po zmazaní Vašich osobných údajov nebude však možné priradiť k žiadnej fyzickej osobe.

 1. Práva dotknutej osoby
 2. a) Máte právo požadovať od nás informáciu a prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ďalej máte právo na ich opravu ak sú nesprávne  alebo neúplné, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. Ďalej môžete namietať spracúvanie osobných údajov a tiež máte právo na prenos Vašich osobných údajov tretej osobe podľa Vášho rozhodnutia.
  b) Poskytnutie osobných údajov na priamy marketing nie je zákonnou požiadavkou či zmluvnou požiadavkou.  Aj v prípade,  že nám odvoláte súhlas  s ich spracúvaním na tento účel, nebude to mať žiadny vplyv  na Vaše členstvo v našom vernostnom programe Nákupná karta COOP Jednota.
  c) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu zodpovednej osoby alebo adresu prevádzkovateľa. Zároveň môžete súhlas odvolať v ktoromkoľvek z newsletterov, ktorý Vám zašleme.
  d) Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ich ochranu, môžete sa domáhať nápravy u prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby. Máte právo kedykoľvek podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR v zmysle § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky neváhajte prosím kontaktovať nás e-mailom na e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk prípadne na kontakty ďalších zodpovedných osôb uvedených v tejto písomnej informácii.

COOP Jednota Čadca, SD